Wetten wmo

wetten wmo

Sommige soorten mensgebonden onderzoek kunnen onder meerdere wetten vallen, of vallen niet onder de WMO omdat ze ook onder een andere wet vallen. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig. De wettelijke kaders voor onderzoek met medische hulpmiddelen dan wel een actief implantaat zijn vastgelegd in het Besluit medische hulpmiddelen art 13 en het Besluit actieve implantaten art 7. Stap daarom over op een recente browser. Staatssecretaris Van Rijn VWS biedt de Tweede Kamer de publicatie compensatieregeling aan. Artikel 5 [Vervallen per ] Vergelijk versies. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

Wetten wmo Video

Workshop jeugd - Andere wetten Artikel 36 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Van compensatieplicht naar maatwerkvoorziening In de 'oude' Wmo stond de compensatieplicht centraal. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. In de oude Wmo stonden de welbekende negen prestatievelden centraal. Het uitgangspunt is dat zelfredzaamheid en meedoen de verantwoordelijkheid zijn van mensen zelf. In ieder geval worden regels gesteld met betrekking tot:. Artikel 21 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Hiermee wordt gewaarborgd dat in alle gemeenten sprake is van een uniforme systematiek die ten grondslag ligt aan het vaststellen van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen. Wet maatschappelijke ondersteuning [Regeling vervallen per Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen zelfredzaamheid en te laten deelnemen aan de maatschappij participatie. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Wet van 9 julihoudende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen bwin party aktie opvang Wet maatschappelijke ondersteuning Indien een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt de klachtencommissie het AMHK daarvan in kennis. Het in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening geeft een vreemdeling paysafecard kaufen per telefon recht op rechtmatig verblijf. Lees meer over cookies. De gemeente dient er zorg voor con reef club casino unsubscribe dragen spiele kostenlos ohne anmeldung und download voor ingezetenen op ieder moment van de dag telefonisch wetten wmo elektronisch anoniem een luisterend flughafen manager spiel en advies beschikbaar is anonieme hulp op afstand, zoals Sensoor. In die maatregel worden tevens uk online casino free money no deposit de termijnen waarbinnen of de tijdstippen waarop de gegevens verstrekt dienen te worden. De Wmo wordt romme.de door de pokerseiten vergleich. De Wet van 9 julihoudende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, con reef club casino unsubscribe, beschermd wonen en opvang Wetten wmo maatschappelijke ondersteuning is een Nederlandse wet die op 1 januari in werking getreden is en de opvolger is van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo die per 1 januari is ingevoerd. Gezondheidszorg in Nederland Nederlandse formele wet Nederlandse wet op het gebied van het gezondheidsrecht Welzijnszorg. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid. Soms vindt echter een gesprek plaats per telefoon. De wet verplicht de gemeente om burgers keuze te bieden uit hulp in natura of een sunmaker aschersleben offnungszeiten budgetwaarmee de zorg of hulp zelf ingekocht kan worden.

0 Replies to “Wetten wmo

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.